Kur'an-ı Kerim

Kuran-i Kerim

1
Fatiha
Açılış
2
Bakara
Sığır
3
Âl-i İmrân
İmrân ailesi
4
Nisa
Kadınlar
5
Maide
Sofra
6
En'âm
Ehli hayvanlar
7
A'raf
Yüksek yerler
8
Enfâl
Savaş ganimetleri
9
Tevbe
Tövbe
10
Yunus
Hz. Yunus
11
Hud
Hz. Hud
12
Yusuf
Hz. Yusuf
13
Ra'd
Gök gürültüsü
14
İbrahim
Hz. İbrahim
15
Hicr
Medine'nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.
16
Nahl
Bal arısı
17
İsra
Geceleyin yürütmek
18
Kehf
Mağara
19
Meryem
Meryem
20
Ta-Ha
Ta-Ha
21
Enbiya
Peygamberler
22
Hac
Hac
23
Mü'minun
Mü'minler
24
Nur
Işık
25
Furkan
Hak ile batılı birbirinden ayıran
26
Şu'ara
Şairler
27
Neml
Karınca
28
Kasas
Kıssalar
29
Ankebut
Örümcek
30
Rum
Romalılar
31
Lokman
Hz. Lokman
32
Secde
Secde
33
Ahzab
Gruplar
34
Sebe'
Yemen'de bulunan bir bölgenin ya da bir kabilenin adıdır.
35
Fatır
Yaratan, yoktan var eden
36
Yasin
Yasin
37
Saffat
Sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar
38
Sad
Sad
39
Zümer
Zümreler, gruplar
40
Mü'min
İnanan kimse
41
Fussilet
Genişçe açıklandı
42
Şura
Danışma
43
Zuhruf
Yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati
44
Duhan
Duman
45
Casiye
Diz üstü çöken
46
Ahkaf
Ahkaf
47
Muhammed
Hz. Muhammed
48
Fetih
Fetih
49
Hucurat
Odalar
50
Kaf
Kaf
51
Zariyat
Esip savuran rüzgârlar
52
Tur
Hz. Musa'ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası'nın güneyindeki Sina dağı
53
Necm
Yıldız
54
Kamer
Ay
55
Rahman
Allah'ın sıfatlarından biri
56
Vakı'a
Kıyamet
57
Hadid
Demir
58
Mücadele
Münakaşa etmek, tartışmak
59
Haşr
Toplanmak
60
Mümtehine
İmtihan eden
61
Saf
Sıra, dizi
62
Cum'a
Cuma günü
63
Münafikun
Münafıklar
64
Teğabun
Aldanma
65
Talak
Boşamak
66
Tahrim
Haram kılmak
67
Mülk
Mülk
68
Kalem
Kalem
69
Hakka
Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet
70
Me'aric
Yükselme yolları
71
Nuh
Hz. Nuh
72
Cin
Cin
73
Müzzemmil
Örtünüp bürünen
74
Müddesir
Örtünüp bürünen
75
Kıyamet
Kıyamet
76
İnsan
İnsan
77
Mürselat
Gönderilenler
78
Nebe'
Haber
79
Nazi'at
Ruhları çekip alan melekler
80
Abese
Yüzünü ekşitti
81
Tekvir
Dürmek
82
İnfitar
Yarılmak
83
Mutaffifin
Ölçüde ve tartıda hile yapan
84
İnşikak
Yarılmak
85
Büruc
Burçlar
86
Tarık
Şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey
87
A'la
En yüce
88
Gaşiye
Kaplayıp büyüyen
89
Fecr
Tan yerinin ağarması (imsak)
90
Beled
Şehir, belde
91
Şems
Güneş
92
Leyl
Gece
93
Duha
Kuşluk vakti
94
İnşirah
Açılmak, genişlemek
95
Tin
İncir (Kuran Sureleri arasında 95 sıradadır.)
96
Âlak
Kan pıhtısı
97
Kadir
Kadr, azamet ve şeref demektir.
98
Beyyine
Apaçık delil
99
Zilzal
Sarsıntı, deprem
100
Adiyat
Hızlı koşan atlar
101
Kari'a
Vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey
102
Tekasür
Mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek
103
Asr
Çağ, ikindi vakti, uzun zaman
104
Hümeze
İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse
105
Fil
Fil
106
Kureyş
Hz. Muhammed'in mensup olduğu kabilenin adı.
107
Ma'un
Yardım ve zekât
108
Kevser
Çok hayır, bereket (Kuran Sureleri içindeki en kısa suredir.)
109
Kâfirun
İnkârcılar
110
Nasr
Yardım
111
Tebbet
Kurusun, kahrolsun
112
İhlas
Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak
113
Felak
Sabah aydınlığı
114
Nas
İnsanlar